Điều khoản dịch vụ [2]

Bleogroups - Điều khoản dịch vụ


BLEO GROUPS - ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ


1. GIỚI THIỆU

 • Chào mừng bạn đến với trang web bleogroups.com. Vui lòng đọc các Điều Khoản Dịch Vụ sau đây trước khi sử dụng Trang Web này hoặc trước khi đăng ký một tài khoản. Để bạn biết được các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình liên quan đến Công ty. Chúng tôi tuyên bố điều khoản sử dụng với các trang mạng có trong hệ thống Bleogroups.
 • bằng việc sử dụng các dịch vụ hoặc mở một tài khoản, bạn cho biết rằng bạn chấp nhận, không rút lại, các điều khoản dịch vụ này. nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay truy cập trang web. nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc "độ tuổi trưởng thành"phù hợp ở nơi bạn sống, bạn phải xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để mở một tài khoản và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải đồng ý với các điều khoản dịch vụ này. nếu bạn không biết bạn có thuộc "độ tuổi trưởng thành" ở nơi bạn sống hay không, hoặc không hiểu phần này, vui lòng không tạo tài khoản cho đến khi bạn đã nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn giúp đỡ. nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của một trẻ vị thành niên muốn tạo một tài khoản, bạn phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ này thay mặt cho trẻ vị thành niên đó và bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả hoạt động sử dụng tài khoản hay các dịch vụ, bao gồm các giao dịch mua hàng do trẻ vị thành niên thực hiện, cho dù tài khoản của trẻ vị thành niên đó được mở vào lúc này hay được tạo sau này và cho dù trẻ vị thành niên có được bạn giám sát trong giao dịch mua hàng đó hay không.
 • Bleogroups có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ, Trang Web này, hoặc Tài Khoản của bạn sẽ được xem là sự chấp nhận,không rút lại đối với các điều khoản chỉnh sửa đó.
 • Bleogroups có quyền thay đổi, điều chỉnh, đình chỉ hoặc ngưng bất kỳ phần nào của Trang Web này hoặc Các Dịch Vụ vào bất kỳ lúc nào. B.L.E.O Group có thể ra mắt Các Dịch Vụ nhất định hoặc các tính năng của chúng trong một phiên bản mới, phiên bản này có thể không hoạt động chính xác hoặc theo cùng cách như phiên bản cuối cùng, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp đó. B.L.E.O Group  cũng có thể toàn quyền áp dụng giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Trang Web hoặc Các Dịch Vụ mà không cần thông báo hoặc phải chịu trách nhiệm pháp lý.
 • Bleogroups có quyền từ chối cho phép bạn truy cập Trang Web hoặc Các Dịch Vụ hoặc cho phép bạn mở Tài Khoản vì bất kỳ lý do gì.

2. BẢO MẬT

 • Bleogroups rất coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ các quyền của bạn một cách hiệu quả hơn, chúng tôi đã cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại bleogroups.com để giải thích chi tiết về các cách thức bảo mật thông tin của chúng tôi. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật để hiểu được cách thức B.L.E.O Group thu thập và sử dụng thông tin với Tài Khoản của bạn và/hoặc việc bạn sử dụng các Dịch Vụ.

3. GIỚI HẠN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG

 • Bleoroups cấp cho bạn quyền sử dụng có giới hạn để truy cập và sử dụng Các Dịch Vụ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ này vì mục đích sử dụng cá nhân. Việc cấp quyền này không cho phép bạn sử dụng vì bất kỳ mục đích thương mại nào hay sử dụng vì mục đích phái sinh đối với Các Dịch Vụ này (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ yếu tố riêng lẻ nào hay Nội Dung của nó).
 •  Tất cả Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và tài sản trí tuệ khác được hiển thị trên Trang Web là tài sản của B.L.E.O Group. Bất kỳ đối tượng nào truy cập vào Trang Web đều không có quyền hoặc được cấp phép một cách trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo hay bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác và cũng không có đối tượng nào truy cập vào Trang Web được yêu cầu bất kỳ quyền, quyền sở hữu hay quyền lợi nào liên quan đến các đối tượng trên.
 • Bằng việc sử dụng hoặc truy cập Các Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành đối với vấn đề bảo hộ bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, Các Dịch Vụ, Trang Web và Nội Dung của nó. Bạn đồng ý không sao chép, phát tán, tái xuất bản, gửi, trưng bày công khai, trình diễn công khai, điều chỉnh, sửa đổi, cho thuê, bán, hay tạo phó bản của bất kỳ phần nào của Các Dịch Vụ, Trang Web hoặc Nội Dung của nó. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, Bạn cũng không được nhân bản hoặc chỉnh sửa một phần hay toàn bộ nội dung của Trang Web này trên máy chủ khác hoặc như một phần của bất kỳ trang web nào khác. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ công cụ robot, spider hay bất kỳ thiết bị tự động hay quy trình thủ công nào khác để theo dõi hay sao chép Nội Dung của chúng tôi, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi (thỏa thuận này áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).
 • Chúng tôi hoan nghênh bạn liên kết đến Trang Web này từ trang web của bạn, miễn là trang web của bạn không ngụ ý rằng B.L.E.O Group ủng hộ hay liên kết với trang web của bạn. Bạn thừa nhận rằng B.L.E.O Group, vào bất kỳ lúc nào, có thể tự quyền quyết định về việc ngừng cung cấp bất kỳ phần nào của Các Dịch Vụ mà không cần thông báo.

4. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

 • Một số chức năng trong Các Dịch Vụ của chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách chọn danh định người dùng duy nhất ("ID Người Dùng") và mật khẩu, và bằng cách cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn chọn một ID Người Dùng mà B.L.E.O Group, theo quyết định của mình, thấy là phản cảm hoặc không thích hợp, B.L.E.O Group có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để tiếp cận/truy cập các sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ mà chúng tôi đã cho phép truy cập hoặc chúng tôi đã có liên kết hay hợp tác. B.L.E.O Group đã không xem xét, hay nhận trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, chức năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách bảo mật nào của bên thứ ba, hay các hoạt động khác của các sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ đó. Trong trường hợp đó, điều khoản dịch vụ dành cho những sản phẩm, website, dịch vụ đó, gồm cả chính sách bảo mật tương ứng, vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng sản phẩm, website, dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản bảo mật khác với Điều khoản dịch vụ/Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 • Bạn đồng ý (a) bảo mật mật khẩu của bạn và chỉ sử dụng ID Người Dùng và mật khẩu của bạn khi đăng nhập, (b) đảm bảo rằng bạn đăng xuất ra khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên truy cập trên Trang Web, (c) thông báo ngay cho B.L.E.O Group biết bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép ID Người Dùng và/hoặc mật khẩu của bạn, và (d) đảm bảo rằng thông tin Tài Khoản của bạn là chính xác và cập nhật.
 •  Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra dưới tên ID Người Dùng và Tài Khoản của bạn ngay cả khi các hoạt động hay việc sử dụng đó không phải do bạn thực hiện. B.L.E.O Group sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc mật khẩu của bạn bị sử dụng trái phép hoặc việc bạn không tuân thủ điều khoản này.
 • Bạn đồng ý rằng B.L.E.O Group có thể, vì bất kỳ lý do gì, tự quyền quyết định và không cần thông báo hay chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào, ngay lập tức chấm dứt Tài Khoản và ID Người Dùng của bạn và xóa ra khỏi Trang Web. Căn cứ chấm dứt tài khoản có thể bao gồm, nhưng không giới hạn (a) tài khoản hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm nội dung hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (c) có hành vi gian lận, quấy rối, lăng mạ, đe dọa hoặc xúc phạm hoặc (d) có hành vi gây hại cho người dùng khác, các bên thứ ba, hoặc lợi ích kinh doanh của B.L.E.O Group. Hành vi sử dụng Tài Khoản cho mục đích phi pháp, gian lận, quấy rối, lăng mạ, đe dọa hay xúc phạm có thể bị báo cho các cơ quan thực thi pháp luật mà không cần thông báo cho bạn. Nếu bạn nộp đơn khiếu kiện (cho dù nguyên nhân kiện là gì) hoặc chống lại B.L.E.O Group, hoặc liên quan đến B.L.E.O Group dưới bất kỳ hình thức nào, thì B.L.E.O Group có thể chấm dứt Tài Khoản của bạn.
 • Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản B.L.E.O Group. Bất kể việc xóa tải khoản như vậy, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải liên hệ với B.L.E.O Group sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. B.L.E.O Group không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này. Người Sử Dụng miễn trừ bất kỳ và mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy của B.L.E.O Group.
 • Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại B.L.E.O Group nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

 5. CÁC KHOẢN PHÍ VÀ THANH TOÁN

 • Nếu có một khoản phí liên quan đến giao dịch hoặc bất kỳ phần nào của Các Dịch Vụ, bạn đồng ý thanh toán khoản phí đó hoặc để nhận quyền truy cập và/hoặc nhận quyền lợi của Các Dịch Vụ đó. Giá dành cho Các Dịch Vụ không bao gồm các khoản thuế hiện hành và phí đổi tiền, trừ trường hợp qui định khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế hay phí khác đó. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy quyền truy cập của bạn vào Các Dịch Vụ nếu chúng tôi không nhận được thanh toán đầy đủ từ bạn trong thời hạn thanh toán quy định. Việc đình chỉ hoặc hủy Các Dịch Vụ vì không thanh toán có thể dẫn đến mất quyền truy cập và sử dụng Tài Khoản của bạn và Nội Dung của nó.
 • Để thanh toán phí áp dụng cho một Dịch Vụ, bạn sẽ được yêu cầu chọn một phương thức thanh toán trước khi bạn hoàn thành tại thời điểm bạn đăng ký Dịch Vụ đó. Bạn có thể truy cập và thay đổi thông tin tài khoản thanh toán và phương thức thanh toán của mình vào bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý cho phép B.L.E.O Group sử dụng bất kỳ thông tin tài khoản cập nhật nào về phương thức thanh toán của bạn được cung cấp bởi ngân hàng phát hành của bạn hoặc mạng lưới thanh toán áp dụng. Bạn đồng ý luôn cập nhật thông tin tài khoản thanh toán của bạn. Mọi thay đổi mà bạn thực hiện đối với tài khoản thanh toán của bạn sẽ không ảnh hưởng đến các khoản phí chúng tôi gửi đến tài khoản thanh toán của bạn trước khi chúng tôi có thể có hành động hợp lý đối với các thay đổi của bạn.
 • Bằng việc cung cấp một phương thức thanh toán cho B.L.E.O Group, bạn: đảm bảo rằng bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã cung cấp và rằng bất kỳ thông tin thanh toán nào bạn cung cấp đều là đúng sự thực và chính xác; cho phép B.L.E.O Group tính phí cho bạn đối với Các Dịch Vụ, dùng phương thức thanh toán mà bạn lựa chọn; và cho phép B.L.E.O Group tính phí cho bạn đối với bất kỳ tính năng có trả phí nào của Các Dịch Vụ mà bạn lựa chọn đăng ký hoặc sử dụng trong thời gian các Điều Khoản Dịch Vụ này có hiệu lực.
 • Tùy vào bản chất của giao dịch, chúng tôi có thể gửi hóa đơn cho bạn (a) trước; (b) tại thời điểm mua hàng; (c) sau khi mua hàng (và vào ngày đến hạn thanh toán theo quy định) (d) theo chu kỳ đối với Dịch Vụ thuê bao.
 • Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ Dịch Vụ nào vào bất kỳ lúc nào. Nếu có một kỳ hạn và giá cố định đối với Dịch Vụ, giá đó sẽ vẫn có hiệu lực trong kỳ hạn đó.
 • Một khi đăng ký dịch vụ tài khoản của bạn sẽ có giá trị có thời hạn nhất định hoặc cho đến khi Tài Khoản của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì. Nếu chúng tôi không còn có thể phục vụ Tài Khoản của bạn một cách hợp pháp (ví dụ, nếu bạn không đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nữa). Nếu Tài Khoản của bạn không có hoạt động, B.L.E.O Group  có quyền xóa hoặc vô hiệu Tài Khoản của bạn.
 • Trừ phi có quy định khác theo luật hiện hành hoặc các điều khoản thành văn của một Dịch Vụ, mọi giao dịch mua hàng là cuối cùng và không hoàn lại. Bạn có thể hủy bất kỳ Dịch Vụ nào vào bất kỳ lúc nào nhưng khoản thanh toán trước là không hoàn lại.

6. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

 • Các dịch vụ được cung cấp theo "nguyên trạng" và không có bất kỳ sự đảm bảo, khẳng định hay cam đoan nào của B.L.E.O group dưới bất kỳ hình thức nào, thành văn, bất thành văn hay theo pháp định về các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở đảm bảo chất lượng, hiệu suất, không vi phạm  phù hợp cho một mục đích cụ thể, cũng không có bất kỳ sự đảm bảo nào được tạo ra bởi quá trình giao dịch, thực hiện hay sử dụng thương mại. không giới hạn ở nội dung bên trên, B.L.E.O group không đảm bảo rằng các dịch vụ, trang web này hoặc các chức năng trong trang web đó sẽ là khả dụng, có thể truy cập, không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, chính xác, hoàn chỉnh hay không có lỗi, rằng các khiếm khuyết, nếu có, sẽ được khắc phục, hay rằng trang web này và/hoặc máy chủ cung cấp trang web này là không có virus, đồng hồ, hẹn giờ, bộ đếm, s u, khóa phần mềm, thiết bị drop dead, troihjan, định tuyến, trap door, bom hẹn giờ hoặc bất kỳ mã, chỉ thị, chương trình hay thành phần có hại nào khác.
 • Bạn xác nhận rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc vận hành trang web và/hoặc các dịch vụ theo mức độ tối đa được pháp luật cho phép.

7. CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 • Trong mọi trường hợp, B.L.E.O GROUP sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, dù là dưới hình thức hợp đồng, bảo đảm, lỗi do sơ suất (dù là chủ động, bị động hay quy gán), trách nhiệm đối với sản phẩm hay trách nhiệm pháp lý, nguyên nhân khác) hoặc nguyên nhân tố tụng theo luật định, đối với việc mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, doanh thu, uy tín hoặc bất kỳ thiệt hại vô tình hay bất kỳ hậu quả nào (bao gồm nhưng không làm mất dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, lỗi mày tình, điện thoại đi động hay thiết bị di động) phát sinh tử hoặc liên quan đến việc sử dụng hay hay không thể sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ đó, ngay cả khi B.L.E.O GROUP đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.
 • Quyền duy nhất của bạn liên quan đến các sự cố hoặc sự không hài lòng nào với các dịch vụ là chấm dứt tài khoản của bạn và ngưng sử dụng các dịch vụ.

8. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 • Bạn có quyền sử dụng các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của B.L.E.O Group:
 • - Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;
 • - Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;
 • - Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
 • - Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • - Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;
 • - Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng;
 • - Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của B.L.E.O Group, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • - Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi B.L.E.O Group;
 • - Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thô ng tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;
 • - Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • - Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
 • - Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi B.L.E.O Group trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 • - Các hình thức vi phạm khác.

9. ĐẢM BẢO VÀ CAM ĐOAN CỦA BẠN

 • Bạn đảm bảo và cam đoan rằng:
 • - Bạn có năng lực pháp lý, có quyền và khả năng ký kết các Điều Khoản Dịch Vụ này và tuân thủ các điều khoản của nó;
 • - Bạn sẽ chỉ sử dụng Các Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều Khoản Dịch Vụ này và mọi điều luật, quy định, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định hiện hành; và
 • - Bạn sẽ chỉ sử dụng Các Dịch Vụ trên một máy tính mà việc sử dụng đó được chủ máy tính cho phép.

10. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 • B.L.E.O Group có thể điều chỉnh các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các Điều Khoản Dịch Vụ đã chỉnh sửa lên Trang Web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web này sau khi những thay đổi đó đã được đăng sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ đã chỉnh sửa đó.
 • Bạn không được cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình khi đăng ký tại trang web.
 • Các Điều Khoản Dịch Vụ này chỉ nhằm vì lợi ích của bạn và của chúng tôi và không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết của B.L.E.O Group
 • Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 • Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.
 • B.L.E.O Group luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ chúng tôi qua mail: bredflagvn@gmail.com
 • Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa B.L.E.O Group và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. B.L.E.O Group có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Bleogroups